هوش مصنوعی در بسکتبال به کمک رباتیک یک ماشین تمرینی خلق کرد (دستگاه Ball passer )

متخصصان بسکتبال برای پیشرفت و ارتقاء ورزشکاران از تجهیزاتی که در آنها از فناوری هوش مصنوعی در بسکتبال به کارمی رود استفاده می کنند.  این روزه دانشمندان با هوشمند سازی محیط، تجهزات و افراد به وسیله سنسورها، حسگرها و دوربین ها در بسیاری از امور ورود کرده اند. از جمله در صنایع، سازمان های دولتی، خصوصی، ورزش و غیره.  پیشرفت

Read more