گواهی ها و افتخارات

شرکت در نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران 1400 هفتمین دوره
شرکت در نمایشگاه بین المللی تلکام، مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل های نوآورانه تهران 1400
شرکت در نشست مشترک هیأت پزشکان و متخصصین افغانستان با تولیدکنندگان و صادرکنندگان
شرکت درنمایشگاه بین المللی تلکام، مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل های نوآورانه تهران 99 بیست و یکمین دوره
شرکت در نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، فناوری های مهندسی پزشکی و علوم شناختی تبریز 98 هفتمین دوره